Yazım Kuralları

Metin dili Türkçe, İngilizce, Balkan dilleri

Genişletilmiş özet 800-1200 kelime arası olmalıdır.

 9. ULUSLARASI BALKANLARDA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

E-KİTAPTA GENİŞLETİLMİŞ ÖZETTE YER ALMASI GEREKEN BAŞLIKLAR

 

Giriş ve çalışmanın amacı

Giriş ve araştırmanın amaç kısmında çalışmanın hangi soruya cevap aradığı, hangi araştırma sorusu ya da sorularından yola çıkıldığı ve bu çalışmanın niçin gerekli olduğuna ilişkin okuyucuda net fikir oluşumunu sağlayacak açıklıkta bilgiler verilmelidir.

Çalışma konusuyla ilgili kavramsal / kuramsal çerçeve

Kavramsal ya da kuramsal çerçevede, özellikle çalışma konusu ve amacıyla ilişkili doğrudan olan çalışmalar özetlenmeli ve yapılan / yapılmakta olan çalışmanın bu anlamda niçin önemli / anlamlı olduğu, hangi boşluğu dolduracağı, ilave hangi katkıyı sağlayabileceği net olarak açıklanmalıdır.

Yöntem

Çalışmanın yöntem kısmında araştırma için kullanılan temel yaklaşım ile ana kütle, örneklem, veri toplama yöntem ve aracı ile ölçekler ile niçin tercih edildiklerine de yer verilmelidir.

Bulgular ve tartışma

Verilerin analizi ya da kavramsal çalışmalarda ulaşılan sonuç ya da bulgular, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilerek tartışılmalı ve benzerlik ve farklılıklar ile bunların sebeplerine ilişkin değerlendirmeler yapılmalıdır. Henüz son bulgularına ulaşılmamış araştırmalar için ise beklenen ya da tahmini bulgular ve bunlara ilişkin yorum ve değerlendirmelere yer verilmelidir.

Sonuç ve öneriler

Bu kısımda büyük ölçüde sonuçlanmış ya da devam etmekte olan araştırma bulgularına bağlı olarak, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilmiş ve ilgili yazına katkı olduğu ya da olacağı düşünülen önemli konulara yer verilmelidir. Çalışmanın beklenen yararlarına değinildikten sonra, uygulayıcı ve/veya araştırmacılara öneriler yazılmalıdır.

Anahtar kelimeler

Bildiriyi temsil edecek 3-5 arasında anahtar kelime

Yazım kuralları için tam metin bildiri ve genişletilmiş özet yazım kılavuzundan yararlanabilirsiniz.